ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ภาษาเกาหลี

주주
(주주 อ่านว่า juju)

ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ภาษาเกาหลี 주주
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภาษาเกาหลี 민주주의
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ภาษาเกาหลี 대주주

ตัวอย่างประโยค 주주 ภาษาเกาหลี

민주주의기본권이 명시되어 있죠
– 듣기로 … – 주주
우리자유민주주의를 군산복합체로부터 지켜야 합니다
우리가.. – 주주
회사 주주들을 위해 일해왔습니다
엔론과 주주들의 수탁의무에 맞는 것이었습니까 ?
저는 엔론사의 대주주였고
엔론의 주주들은
주주들로 부터 많은 돈이 들어왔습니다