การทำร้าย การประทุษร้าย ภาษาเกาหลี

폭행
(폭행 อ่านว่า poghaeng)

การทำร้าย การประทุษร้าย ภาษาเกาหลี 폭행
การข่มขืน ภาษาเกาหลี 성폭행

ตัวอย่างประโยค 폭행 ภาษาเกาหลี

경관 폭행죄래요
고는 경관 폭행 혐의로 구속되었소
늙은 마일즈 로비 폭행으로 체포되다
용서하죠, 개빈 내가 얼마나 심하게 폭행당했든
제가 심하게 폭행당했냐고요 ?
폭행 3범 수감자한테하고 싶지 않은 이상
폭행 전과가 있더군요
경관 폭행죄로
저를 폭행해요!
폭행범은 널 사람으로 인지할 수 밖에 없어
가중 폭행, 살인
포로가 된 적에게 약탈, 폭행을 해선 안 된다고
가중 폭행,