ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น้อย ผู้มีอายุน้อย ภาษาเกาหลี

수하
(수하 อ่านว่า suha)

ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น้อย ผู้มีอายุน้อย ภาษาเกาหลี 수하
ยอดเยี่ยม ดีเด่น ภาษาเกาหลี 우수하다

ตัวอย่างประโยค 수하 ภาษาเกาหลี

처방전이 없어서 약을 압수하려하는데 못 준다고 미친듯이 발광해요
여기당신대화하는 위험을 감수하는거 말이요 플로이드 박사
대부분은 우수하게 수련을 받았습니다
프로그램을 인수하려는 것 같군
1990년 10월 L. A 교육위원회관리가 압수하여 …
모든 러시아 국민미국영토에서 철수하라는 유사명령을 받았소
그쪽 프로그램을 뭐하러 인수하겠소, 그따위
우선 목표총기를 압수하는 것이다 무선은 2번 채널사용한다
아무도 ‘기타웡크’를 인수하려고 천만 달러제시하진 않았지
세수하는 건데요 ?
그래, 복수하려고
하지만 감수하기에는 너무아요 .
메시지기도 하고. 그들이 회수하고자 하는게 뭔지 말해주는 .
들이꽃병을 밀수하기 위해 대련으로 여행했지 .
수하게 .
우린 철수하겠다
그는 게티스버그에서 철수하여
그땐 내가 위험을 좀 감수하지
네놈들 중 한 명이 얼른 자수하지 않으면
몸이 갔으니 머린 장수하리! 끝난 거야! 끝났어!
자네 부하들에겐 현위치를 사수하라고 하게 .
장수하시고, 번영하십쇼 .
각자 맡은 임무를 완수하세
수소, 질소 둘다 적은 물질을 흡수하여