สิ่งโน้น อันโน้น เจ้าโน่น เด็กคนโน้น คนโน้น คนนั้น ไอ้นั่น ภาษาเกาหลี

저거
(저거 อ่านว่า jeogeo)

สิ่งโน้น อันโน้น เจ้าโน่น เด็กคนโน้น คนโน้น คนนั้น ไอ้นั่น ภาษาเกาหลี 저거

ตัวอย่างประโยค 저거 ภาษาเกาหลี

어, 저거예요. 카메라실시간 영상에요 .
저거 보여요 ?
– 저거다! – 왔어
저거 봤어 ?
세이프! – 저거 봤어 ?
너도 저거 보여 ?
저거 미친 놈 아냐 ?
저거 ‘레스 폴’ 기타예요 ?
– 저거 들려 ?
아, 저거 봐, 저거 봐 .
신참, 저거 봤어 ?
저거 제리잖아 .
저거 국장님가요 ?
저거 뭐였어 ?
저거 해체하는 법 진짜 모르는거야 ?
저거 디네시인가 ?
저거 다시 칠해야겠네요
– 저거 플로 라이다야 ?
저거 완전 뜬금포네
잠깐, 저거 대표이랑 개빈 벨슨인가요 ?
아, 저거
저거 그냥
그 안에 핸드폰수첩이 있을 겁니다. 레이첼이 누군지 찾으십시요. / 저거 레이첼이라고 쓴건가 ?
– 저거!
저건 실제 잔디밭이죠 저거 재밌었어요