การเริ่ม การเริ่มต้น การออกเดินทาง ภาษาเกาหลี

출발
(출발 อ่านว่า chulbal)

การเริ่ม การเริ่มต้น การออกเดินทาง ภาษาเกาหลี 출발

ตัวอย่างประโยค 출발 ภาษาเกาหลี

추격대 출발 2시간
하루면 충분할꺼야. 아침에 출발해서 내일 저녁까지는 돌아오마
지구의 위치너무 멀기 때문에 탈출발진에 필요한 충분한 속력을 얻기 위해선
– 클린, 대기해! – 출발!
일찍 출발하기에 연료가 충분치 않다
추격대 출발,
하지만 이틀안에 탈출발진을 준비해야 하오
도쿄행 4466편 11:55pm 출발
출발이다
출발!
출발하자!
다들 짐 쌌고 출발할 준비 됐지 ?
지하지 말랬지, 출발해
어서 출발해
출발해요! 가요!
출발해!
재정렬을 하여 출발하면 서로 흩어져 버리겠지
출발해
출발을 앞둔 마지막 저녁
장군! – 제군, 출발이다
– 나같으면 어서 출발할거야 – 잠시만요
출발 .
– 몇 시에 출발하셨어요 ?
넣고 짐 넣는 것까지기다다가 동시 출발이에요 .