แมลง หนอน พยาธิ ภาษาเกาหลี

벌레
(벌레 อ่านว่า beolle)

แมลง หนอน พยาธิ ภาษาเกาหลี 벌레
แมลงสาบ ภาษาเกาหลี 바퀴벌레
หนอนแมลง ดักแด้ ภาษาเกาหลี 애벌레

ตัวอย่างประโยค 벌레 ภาษาเกาหลี

개구리뽀뽀까지는데 벌레까지 먹는다는절대 있을 수 없어
이렇게 벌레 먹은 모양무차별적개발
안경공부벌레나 쓰는 건데 – 안드레도 썼잖아
벌레처럼 꿈틀꿈틀 기던 애벌레
애벌레 얘기 같은 거야
꺼져라, 첩보 벌레야. 네 할 일은 끝났다 .
조그마한 벌레들이려고 용쓰는 게 너무 좋아!
벌레만도 못한 놈
– 놈들은 전멸했어 – 바퀴벌레를 잡아와!
바퀴벌레 약 좀 뿌려야 할 걸요
파란 딱정벌레 같은 녀석 좀 봐
똥에 벌레도 있군
괜찮을 거예요 어디서 벌레나 잡아먹고 있겠죠
넌 내 뇌에 길을 파 놓았어 귓 구멍을 통해서, 집게 벌레처럼!
– 난 내 머리에서 널 꺼낼수가 없어! – 내가 집게 벌레야 ?
둘은 마치 다른 벌레에서 태어난 쌍둥이 같지
달빛 떨어지니 방울벌레 우는 구나
침팬지랑 벌레는 왜 비춰 ?
… 수백만개집게 벌레 알들이s 내 뇌를 가득 채우고 있어!