การเปิด การเปิดอิสระ ภาษาเกาหลี

개방
(개방 อ่านว่า gaebang)

การเปิด การเปิดอิสระ ภาษาเกาหลี 개방
ที่เปิด ที่เป็นอิสระ ที่ไม่ปิดกั้น ภาษาเกาหลี 개방적

ตัวอย่างประโยค 개방 ภาษาเกาหลี

문서목적은 좀 더 개방적이고 환영받는 이미지를 보여주는 시각으로
내부시스템을 타국에 개방하면 우리 연구정보유출될거에요
발사구 개방할 준비 되었습니다. / 개방해 .
해치 개방
그리고 중국과 같은 나라들이 경제개방을 함에 따라
서로 개방적으로 하는거야