การยิง การปล่อย การส่ง ภาษาเกาหลี

발사
(발사 อ่านว่า balsa)

การยิง การปล่อย การส่ง ภาษาเกาหลี 발사

ตัวอย่างประโยค 발사 ภาษาเกาหลี

스푸트니크*야. – 에너존이 감지됩니다. ( 러시아가 발사한 세계 최초인공위성. :역자 )
미국감시위성이 소련의 세르게이 키로브 우주정거장에서 발사한 레이저에 의해 격추됐소
기고, 발사
나머지 기둥들이 발사 위치에 도갈할 것이다 .
그의 뇌에 있는 총알은 그 총에서 발사된게 아닙니다. 장담지요
그리고 그를 죽인 총알이 그의 총에서 발사되지 않았죠 ?
총알건물 너머 건물에서 발사된 거에요 .
발사
구축커닝에서 2기의 팔콘 미사일이 발사 됐고
발사!
발사. 로켓이 발사됐다 .
정시 32분 아폴로 11호가 발사됐다, 제3관제탑 .
2009년에 NASA에서 발사했대요 .
발사 준비
랜스, 발사!
발사 준비!
산탄 발사
계속 발사! 대령!
♪ 그들은 무기를 발사했고 ♪
재 발사!
조준 … 발사!
발사 .
페이져를 어떻게 발사하는지 기억은 나십니까 ?
우주선이 발사되기 전까지 48시간도 남지 않았어 .
우리는 그게 없으면 이륙할 수 없어. 발사 중지 / 아냐 잠깐. 찾았어 .