ลู่ สาย คอร์ส ชุดอาหาร เส้นทาง แนวทาง ภาษาเกาหลี

코스
(코스 อ่านว่า koseu)

ลู่ สาย คอร์ส ชุดอาหาร เส้นทาง แนวทาง ภาษาเกาหลี 코스

ตัวอย่างประโยค 코스 ภาษาเกาหลี

이 코스에서 탈락을 때이야
지금 시간오전 9시 54분 10시에 코스를 시작한다
속였지. 코스를 완주하게 그냥 놔뒀겠어
코스가 진행된지 이제
코스를 계속이유가 있군요
단 코스를 벗어나도록 놔두진 않을 것이다
이걸로 코스는 종결이다!
안녕세요, 골드코스트 부동산의 브라이언 입니다
아마 여기골프코스를 내려는 것 같더라
군가 이 코스를 완주기회가 있을거요
첫 코스가 끝났을 때 단지 8명만이 살아남았다
이걸로 코스는 종결되었다!
지점에서 코스는 종결되었다
데 코스트 … 는 …
페블비치와 맞먹는 인기코스가 될꺼야
골드 코스트 부동산
골드코스트 부동산
– 코스에 합격해야죠 – 무슨 코스 ?
첫 코스는 거칠기 짝이 없다
보조 큐레이터란 건 들었지만 이건 디즈니랜드 롤러코스터네 .
코텍스 패드하구, 코스모폴리탄 잡지 살 거야
그래, 걱정말게 코스 양이 해결할꺼네
카나가와 요코스카만
요코스카의 미군 항공모함긴급출항 ?
방금 요코스카시의 방사선 측정기반응이 있다는 보고가 들어왔다