ความร่วมมือกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน กรม กรมทหาร ภาษาเกาหลี

연대
(연대 อ่านว่า yeondae)

ความร่วมมือกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน กรม กรมทหาร ภาษาเกาหลี 연대
ผู้บังคับบัญชากองพล ภาษาเกาหลี 연대장

ตัวอย่างประโยค 연대 ภาษาเกาหลี

버지니아 9 연대와 14연대의 깃발이 나부끼는 걸
소령님, 제발! 난 제5 노섬벌랜드 퓨질리어 연대 출신에요
그래서 연대순의 삭제작동하지 않아요
죠지, 자넨 2 개 연대를 전방배치하고
– 제5 노섬벌랜드 퓨질리어 연대 소속에요그래봐야 퇴역잖아
녀석우리 연대 소속 병사
미스테드는 피켓의 연대를 맡고 있는데 저곳에 있을거야
다른 연대를 맞아 싸우긴 힘들어
펜실베니아 83연대와 가까이도록 할것
톰, 83연대에 가서 많이내달라고
로렌스, 83연대에서심각하다고 도와줄 수 없대
패티그루 연대는 지원을 하시오
가넷 연대
이 연대에서 알아둬야 할 것은 고유의 나팔 신호가 있다는 거야
– 그는 우리 연대장이었어 – 그는 냉정사람이었어요
우리 연대는 특별신호를 갖고 있어
자네 연대는 어떤가 ?
저희 연대는 많은 피해를 입었습니다 보충필요합니다
부대여기에 두고 연대는 이 전선좌측을맡아야 하오
리스, 연대를 위치로 보내고 지휘관들을 모이게 해
연대본부일부전선에 보내지라는 모양인데
카이 제32보병연대 제3과장 고질라의 불기둥이 예상치의 2배를 넘었습니다