อีกทั้ง อีกด้วย ก็ด้วย ไม่เพียงแต่แค่นั้น เพิ่มขึ้นอีก ภาษาเกาหลี

또한
(또한 อ่านว่า ttohan)

อีกทั้ง อีกด้วย ก็ด้วย ไม่เพียงแต่แค่นั้น เพิ่มขึ้นอีก ภาษาเกาหลี 또한

ตัวอย่างประโยค 또한 ภาษาเกาหลี

또한 아주 성공적인 –
또한 미국은 주권 위협
– 음 … 크로코지아 – 또한 집으로도 보내드릴 수가습니다
또한 아무당신감시하지 않는다는 뜻이기도 하죠
사람이라 … 예 알고있습니다 – 사람을 다룰줄 알아야다네 또한 이 나라기본기도 하지
그것 또한 우리여기다는 걸 안다고 생각한다
이것들 또한 중요합니다
또한 대통령 바르코바가 인질로 잡혀 있으며
또한 완벽해지는 걸 배우는 것이다
또한 신용카드의 콜센터가 되었으며 아름다운 강물전경자랑하는 콘도가 되었다
또한 여권이 없으면 비자를 만들 수 없죠
또한 내 과거도 …
또한 물론이와 네가 가진 팀의 100%는
또한, 그 사람개인적공간에서 살인을 하는 것은 어려웠기 때문에
나 또한 그렇다네 .
나 또한 말하지 않을 것이고
그들은 나 또한 좋아하지
또한 내가 다음 경철 서장이 될 이유기도 하지
그의 부인 또한 그를 버렸고 …
또한 최근에는 정력제라 하여 시판되는
또한 사고는 한군데가 아닌 동시 다발인 점으로 미루어
만약 그게 사실이라면 … 미래 또한 그와 함께 끝나는 거야 .
저 또한 제거동의합니다
또한 이 이상사건에 관해서는
또한 디셉티콘이 …