ตามลำดับ ตามกระบวนการ ตามขั้นตอน ภาษาเกาหลี

단계
(단계 อ่านว่า dangye)

ตามลำดับ ตามกระบวนการ ตามขั้นตอน ภาษาเกาหลี 단계

ตัวอย่างประโยค 단계 ภาษาเกาหลี

다른 가능성조사하고 싶어. 진단단지 첫단계지
전투사령부는 현재 데프콘 1단계입니다 .
현단계 모든 기능 정상
그래서 저희연구와 단계들을 거쳤습니다
이 단계까지는데 멜빵도 안 멘단 말이냐 ?
점화 단계 시작 .
첫 단계의 비공식 시간 1092…… .
한 단계 높은 자리를 원하는 거야 .
이제죽음의 4단계에 접어 들었어 .
/ 준비 완료. 예비 점화 단계 시작 .
자폭 단계 A – 1 15분 무음 카운트 .
더욱더 진화고지라 4단계 형태입니다
타바 작전 1단계를 개시하라
작전을 2단계로 전환한다
이거1, 본부, 타바작전 2단계를 개시하라
작전을 3단계로 전환하고 바로 공중 공격개시하라
여기는 10 전차, 3단계로 넘어간
JDAM 제2단계 시행합니다
작전은 5단계입니다 아사카가 세밀히 준비하고습니다
1단계, 유도 시작!
종아 작전 3단계 정지폭파 개시
알았다 작전 제4단계 유도 폭파 개시