แบบแผน ระเบียบ ความเป็นทางการ ภาษาเกาหลี

공식
(공식 อ่านว่า gongsig)

แบบแผน ระเบียบ ความเป็นทางการ ภาษาเกาหลี 공식
อย่างเป็นทางการ ตามกรอบ ภาษาเกาหลี 공식적

ตัวอย่างประโยค 공식 ภาษาเกาหลี

그걸 반박할 수 있는 공식 문서하나 있지
공식적조치가 없는 한 꼼짝도 안 할 거야
단계의 비공식 시간 1092…… .
의료진공식적소견입니다
우리 정부공식적으론 우리가 이런 얘길 하는 걸 부인할 거예요 .
여자, 공식적으로 우릴 내쳤어. – 그래 .
공식적으로 편을 정하는 게 우리에게 득이 된다고 보십니까 ?
우린 공식적으로피리 부는 사나이‘야
공식 직함은 만물의이지. 레디 투토. 그냥이라 불러 .
공식적으로, 제가 말했던 것들, 그리고
이 분이 너보다 낫다. 공식적으로 .
공식적으로, 얘가 나보다 나아 .
너 공식 여친이잖아 .
도쿄도 미나토구 원자력관리소 감시정보과 네, 상부에서 막고있어서 공식발표할순 없지만
총리와 비공식 회담을 하길 원하네
거대괴생물을 ‘고지라’라 호칭 방금정부에서공식적으로
3개월 후엔 공식적인 게 됐어
공식적인 통지문을 받게 되실 겁니다
공식적으로, 그에게 문제가 있음을 알려드립니다. 그와 대화세요 .