อย่างลับ ๆ เล็กน้อย นิด ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ภาษาเกาหลี

살짝
(살짝 อ่านว่า saljjag)

อย่างลับ ๆ เล็กน้อย นิด ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ภาษาเกาหลี 살짝

ตัวอย่างประโยค 살짝 ภาษาเกาหลี

방금은 살짝 감정전이된 것 같아
내가 비밀 병기를 살짝 준비해왔는데
30피트, 2. 5피트씩 하강. 그림자가 살짝 보인다 .
내 고기는 살짝 구워!
사람한대 쳤지 그냥 살짝 쳤는데
손가락을 내미는데 살짝 긁힌 게 다입니다
불리들은 항상 먼저 살짝 밀치면서 시작
– 살짝 쳐 주시오 – 누워요
살짝 접촉했다 .
살짝 몰아자고 .
미안, 잠깐 동안 살짝 어지러워서
피터는 개빈을 살짝 약올리려고 수백만도 쓸 거예요
파라노말 액티비티’ 와 ‘127시간‘ 도 살짝 인용했죠
숨막혀 했다구요 그래서 뚜껑을 살짝 열어뒀는데
그런데 제가 아까 살짝 저기 망을 보고거든요 .
살짝 지켜봤는데 이미 제가 본 거로는 줄 서 있는 분이 100분 계십니다. – 말도 안 돼요. – 줄을 왜 서 있어요 ?
– 살짝 봤는데 제가 살짝 물어봤거든요 ?
살짝 봤는데 어마어마해요 .
살짝 .
조명 꺼주십니까, 살짝 ?
당신시간좀 끌으라며, 그래서 살짝 밀었는데. .
– 살짝 볼래 – 안 돼!
– 옷 상표좀 살짝 볼 게요
자네한테만 살짝 해주는 얘긴데 …
바로 앞이 여자였어! 살짝 비켜줬음 됐잖아!