การบัญชา การบังคับบัญชา การสั่งการ ภาษาเกาหลี

지휘
(지휘 อ่านว่า jihwi)

การบัญชา การบังคับบัญชา การสั่งการ ภาษาเกาหลี 지휘
ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ ภาษาเกาหลี 지휘관
อำนาจในการบัญชา ภาษาเกาหลี 지휘권
วาทยากร ผู้บังคับการ ภาษาเกาหลี 지휘자
การบัญชาการ การบังคับบัญชา ภาษาเกาหลี 진두지휘

ตัวอย่างประโยค 지휘 ภาษาเกาหลี

무지막지한 자가 아직부대를 지휘한다
커츠는 월남군대와 혼성부대로 작전 지휘
이제부터 귀관들은 내 지휘 하에 근무한다
영예롭게도 내가 지휘를 하고 있는 이 장교들은. .
이전에 오토봇을 이끈 지휘자였소 .
자네체포 작전 지휘해 – 말도 안 돼요!
아, 존의 예전 지휘관이었어요. 오실지는 모르겠네요
저항지휘관 포 다메론이다
지휘관 다메론입니다
– 지휘함이죠 – 지휘함이야
우릴 추적하는 건 적의 지휘함이에요
우리가 … – 지휘함에 침투
생존을 위해 지휘권박탈하겠다
지휘관 … 다메론 대위님, 제독님이 찾으세요
군대를 지휘하겠단 거야 ?
지휘관어디 있나 ?
지휘관어디 있나 ?
여기 지휘관을 아나 ?
지휘관을 만났습니까 ?
지휘관은 없어