การต่อต้าน การต้านทาน การขัดขืน การขัดขวาง การกีดขวาง การแข็งข้อ ภาษาเกาหลี

저항
(저항 อ่านว่า jeohang)

การต่อต้าน การต้านทาน การขัดขืน การขัดขวาง การกีดขวาง การแข็งข้อ ภาษาเกาหลี 저항
การยอมจำนน การไม่ต่อต้าน ภาษาเกาหลี 무저항

ตัวอย่างประโยค 저항 ภาษาเกาหลี

저항한다고,
어떤 이유가 있는지는 모르지만 그건 우리 기구에 저항해요
레아 오가나 장군이 이끄는 저항군은
성공하면 저항군이 얼마든지 줄 거예요
체포에 저항해,
저항군은 필사의 탈출감행는데
나치에 저항했던 ‘망드 프랑스‘도 공산주의자였어
전 저항군인
난 저항군 지휘관 포 다메론이다
저항군 기지군대를 보내서
무저항이냐, 싸우느냐
저항하지마 동생 우린 둘인데 당하는사람하나
저항군은 마지막 제다이인
저항군을 궤멸하고
우리가 저항군을 쓸어버릴 거라고 전해라
저항군은 곧 궤멸될 것이야
저항군요
저항군이 퍼스트 오더에 밀리고 있어요
우리마지막 남은 저항군이지
아직도 저항군과 연락 안 돼요 ?
우린 저항군이야
자네가 저항군 전체
이 순양함과 저항군의
수송기들에 타고 있는 저항군 전체
이게 저항군 전부예요 ?