การบำบัด การรักษา ภาษาเกาหลี

치료
(치료 อ่านว่า chilyo)

การบำบัด การรักษา ภาษาเกาหลี 치료
วิธีการรักษา วิธีรักษา ภาษาเกาหลี 치료법 แปลว่า

ตัวอย่างประโยค 치료 ภาษาเกาหลี

이상 치료는 해줄수 없다는구나
치료가 되지 않는 한 프로세스는 불완전해. 동의 하나 ?
박사 감기나 치료하세요상담을 해야 된다니까요
행동치료제를 잔뜩 먹고 옷을 찢은 다음에
게다가 당신의 치료사가 생각키로는 당신은 정신적문제로 절뚝이고 있다보고 있죠. 저도 동의합니다 .
자넨 지금 정신적문제로 절룩이고 있어 당연히 심리치료사가 필요하잖나 .
인정머리 하곤 치료는 못해줄 망정
아마도 치료를 받아야 할 것 같군
그래서 작은 상처를 치료해 주고 싶었어요
넌 내게 치료사도다고했어 .
물리치료도
응급 치료소에 제세동기습니다
담에 봐, 캠벨! 다리 치료 잘 하고
개밥 후유증 치료를 위해서예요
죽지는 않게, 치료받으면 살아날 수 있는 정도로만 쐈다는 거죠
당신의 치료사는 PTSD ( 외상스트레스 장애 ) 로 생각던데
당신이 그걸 어떻게 아냐구. / 치료사 잘라요. 그녀잘못된 치료를 하고어요 .
응급치료 알아 ?
– 조나! – 난 응급치료 못 해
치료는 받고 있나 ?
암을 어떻게 치료하겠나
당신마술으로 그녀를 치료할건가보죠 ?
치료의 접근성높이는 거죠
치료를 늘리라고 미국설득라고요 ?