นอกจาก แล้วยัง ยิ่งกว่านั้น อีกด้วย มิหนำซ้ำ ภาษาเกาหลี

게다가
(게다가 อ่านว่า gedaga)

นอกจาก แล้วยัง ยิ่งกว่านั้น อีกด้วย มิหนำซ้ำ ภาษาเกาหลี 게다가

ตัวอย่างประโยค 게다가 ภาษาเกาหลี

마음이 바꼈거든, 게다가 아내에게 물어볼수있는 상황아니
게다가, 우리가 좀 따분했었지 ?
게다가, 우리하느님을 위해 여기에 있다는 걸 하느님이 아시고
게다가, 당신은 잃을 것도 없잖아요
사이비종교잖아. 게다가 이미 애들 셋이 있다욕심많은 개자식들이
– 맞아요 – 게다가, 선생님 자기가 내준
게다가 빅터가 척을 죽이면
게다가 감히주의를 흩트리려고 했지
게다가 당신치료사가 생각키로는 당신은 정신적문제로 절뚝이고 있다보고 있죠. 저도 동의합니다 .
그렇지, 게다가 너도 말하고 싶은 것 같은데
게다가 강 건너편이고 .
게다가…… .
게다가 발표내일잖아
게다가 데모아직 못 끝냈다고
게다가 너네 백인들이 어떤 로고를 좋아는지 아니
게다가 ‘피리 부는 사나이다큐멘터리를 위해 이걸 찍어뒀지
게다가 타라가 몇 주 후에 동네에 오거든
게다가 네 방, 아니유독성 폐기물 쓰레기장을 기꺼이 뒤지겠다고 자원까지 하셨단다
게다가 놀라운 기억력소유자기도 하죠
게다가 …
살인범 한 명이야. 게다가 엄밀히는 미수이지
게다가 그들과 연관성 없는 곳에서 발견이 되었지요 .
게다가 허드슨 부인당신기억할테고
게다가 당신과 내가 이 집에 살만큼 경제적으로유가다는전제가 되야겠지