คาถา บทสวดมนต์ การสั่ง การสั่งซื้อ การสั่งงาน ภาษาเกาหลี

주문
(주문 อ่านว่า jumun)

คาถา บทสวดมนต์ การสั่ง การสั่งซื้อ การสั่งงาน ภาษาเกาหลี 주문
ใบสั่งสินค้า ภาษาเกาหลี 주문서
สั่ง สั่งซื้อ สั่งงาน ภาษาเกาหลี 주문하다

ตัวอย่างประโยค 주문 ภาษาเกาหลี

어서세요 주문하시겠습니까 ?
주문하시겠습니까 ?
클램 카지노를 5번 주문한게 기록더구나
집사람저런 걸 주문했죠
손님이 주문을 안 할 거라고
이건 반품 못해 온라인 주문이었다고
어째서레스토랑에서 주문을 받으라는이해를 못해겠어
그럼 멕시코 식당에 가서 주문할 때
우리 요구를 들어줘야 해요 – 그래서 먹을 걸 주문했어 ?
버터메이커, 유니폼을 주문해야죠
주문하고 싶대
주문 받아, 병신
물론이지 힘든 주문도 아니잖아
그러니까, 의사가 주문한 딱 그런 저녁네요 .
보자 … 어떤걸 주문하나
샌드위치 주문하면
주문도 안했는데 – 참, 헤이, 다 먹구나선!
주문한 탄약은 어딨나 ?
주문!
– 주문! – 다음에 갈게
타로카드, 주문, 묘약. .
부두, 후두, 나조차 이름도 모르는 주문들
스스로한테는 주문이 안 통한다고
다른 주문을 걸테니 기회를 줘