วัฒนธรรม ภาษาเกาหลี

문화
(문화 อ่านว่า munhwa)

วัฒนธรรม ภาษาเกาหลี 문화
ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม ภาษาเกาหลี 문화재
ที่มีวัฒนธรรม ภาษาเกาหลี 문화적

ตัวอย่างประโยค 문화 ภาษาเกาหลี

시스템한계도, 경계없다 그건 이미 경찰 문화의 일부였다
내 문화를 전혀 존중하지 않으시네요
한층금욕적인 문화와 자책관련해서는’
우리 기업 문화를 정립필요가 있다고
우리기업 문화는 기업 문화가 없단 건데
분명기업 문화를 정립해야겠어
춤을 통한 문제 해결은 젊은층 문화에서 인기
문화적 감각을 지닌 미국인을 알게 되는 건 정말 어렵습니다. .
같은 신, 언어, 문화와 역사를 갖고 있어요
이거 문화재, 문화재 .
이건 원시적인 문화야 .
나는 그저원시적인 문화와 조화려는 거 뿐이야. 그가 우리 얘길 통 안믿는 거야 .
우리 문화에 대해 뭘 알죠 ?
에스토니아 문화는요 ?
짐바브웨 문화는요 ?
문화에 변화가대요
나라기업문화라는
를 위해서 슬램포이트리를 쓰고있어 ( slam poetry: 시낭송+랩의 새로운 문화 )
우리는 월스트리트의 문화를 바꿔야 할 필요가 있습니다 .
엄격규제부과할 것을 요청습니다. ( 상여금지급 문화는 끝나야만 합니다. )
국제적인 문화 협약이라고