การประชุมใหญ่ การชุมนุมมวลชน การประชุมสมัชชา ภาษาเกาหลี

대회
(대회 อ่านว่า daehoe)

การประชุมใหญ่ การชุมนุมมวลชน การประชุมสมัชชา ภาษาเกาหลี 대회

ตัวอย่างประโยค 대회 ภาษาเกาหลี

자식들이, 갖다 버리면 도로 갖다 놓고 또 버리면 또 갖다 놓고, 무슨 시체 버리기 대회도 아니고. .
기타 연주 흉내내기 대회를 열고
네, 사실상 대회 음향 체크
2002 국제 수염 대회 우승자야 .
아마 내려가서 대회를 살펴봐야겠어요
최고의 테크 창업 대회에 준비되셨나요 ?
그럼 난 두 억만장자의 빡치게 하기 대회에 껴있고
그가 헤밍웨이 닮은 꼴 대회에서 2등 한거 아냐 ?
정말로 여러분이 그 귀신대회를 열었던니까 ?
이걸 착용친구가 르망 대회에서 6번이나 연속 우승했지
요리대회 요리왕처럼 보일거야
이 대회는 완전 거짓부렁잖아. .
가을 대회는 ?
아버지가 널 미인대회에 내보내신
미인대회 나가 ?
미인대회 알아요 ?
금융오줌싸기 대회가 된거죠 ( 누가 높이, 멀리는가.. )