ผู้เฝ้า ผู้ดูแล ภาษาเกาหลี

지기
(지기 อ่านว่า jigi)

ผู้เฝ้า ผู้ดูแล ภาษาเกาหลี 지기
เทคนิคการจับทุ่ม การขว้าง การทุ่ม ภาษาเกาหลี 던지기
ผู้รักษาประตู ภาษาเกาหลี 문지기

ตัวอย่างประโยค 지기 ภาษาเกาหลี

잦은 기습으로 부대는 무너지기 시작한다
남미중국처럼 먼 곳에서도 에너존 탐지기가 작동어요 .
이젠 에너존 탐지기가 도시감시하고
이하던지기랑 조르기도는데
그래서 나의 눈은 점점 나빠지기 시작했고 난 장님이 되고말았죠 .
‘할’이 연료가 떨어지기전에 꺼버린다면요 ?
– 버려진 집인데 무너지기 일보전이에요
만약 말라버리면, 점토가 부서지기 시작할 수 있거든요 .
사는 것이 더 좋아기도 하겠지 ~ 더 나빠지기도 할 거야 ~
우리가 흩어지기 전이었지
학교에 빠지기 일수고
우쭐해 지기 쉽고
날씨가 나빠지기 시작했고
하지마. 난 만지기 싫어 .
휴대폰 던지기
인물생기기도 하지만 없어지기도 하는데
거짓말 탐지기 테스트 할래 ?
자네동전 던지기로 찍을 수 있으면 나도 보증해 줄 수 있어
건방지기 짝이 없던 쿠스코가
일반적 내기꾼들은 동전 던지기결정하겠죠 ?
일반적으로 감기가 도지기 전엔 추운 느낌이 있는데
이봐요, 존, 일반적 내기들이 빠지기 쉬운 함정대해 말해주실래요 ?
이른바치고 빠지기’였다 ( pump and dump )
거짓말탐지기의 3분의1 정도예요