ด้วยความจงใจ ด้วยเจตนา ภาษาเกาหลี

일부러
(일부러 อ่านว่า ilbuleo)

ด้วยความจงใจ ด้วยเจตนา ภาษาเกาหลี 일부러

ตัวอย่างประโยค 일부러 ภาษาเกาหลี

일부러 그런아니습니다
정말이지 너무 곤란해서 일부러 피해왔다구
일부러 갑자기 연락그만둬서 애한테 상처를 준 거죠
당신은 일부러 그랬지
일부러 정보를 심어 두고 당신발견하길 기다린 겁니다
근데, 바쁜데 일부러 온 거 아니죠 ?
미안 – 일부러 그런 거지, 짜식아
일부러 크게 만들어 광 내고 핏줄보이게 했죠
– 나 죄책감 느끼라고 일부러 그러시나 ?
그래서 이젠 데이터를 일부러 남기고 마음대로라고
아니요, 일부러 찾아왔어요
– 저사람은 꼭 저래요. – 일부러 그런아니예요
일부러 그런게 아녜요. 걔 가방쇠붙이가 붙어있었거든요
일부러 벌줄건 없지만,
네가 일부러 폭력을 휘두른다는 뜻이 아니
일부러 그런아니에요 .
애가 일부러 그런아니잖아요 .
사실 제가 일부러 그랬어요 .
제가 아버지에서 일부러 그런래요. 그래서 아버지가 절 보고,
오, 카렌 일부러 그런아니에요
릭스가 일부러 그런다구요 ?
– 일부러 꾸민거야 – 냄새 고약데요
일부러 눈에 띈 거군
군가 일부러 가짜를 만들었군
하지만 일부러 그런아니니까 아닌거야