ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว ความปราชัย ภาษาเกาหลี

패배
(패배 อ่านว่า paebae)

ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว ความปราชัย ภาษาเกาหลี 패배
ผู้พ่ายแพ้ ผู้ล้มเหลว ผู้ปราชัย ภาษาเกาหลี 패배자
ลัทธิยอมแพ้ ภาษาเกาหลี 패배주의

ตัวอย่างประโยค 패배 ภาษาเกาหลี

패배를 인정하지 않는군
이곳에서 승리와 패배를 맛보았으며
그런 경우에만 내가 패배를 인정하죠
패배를 인정해요
– 반창고를 가져오죠 – 패배를 인정
우린 판단하기 때문에 패배하니까
통화당 25달러를 받고 세상패배자에게 얘길 들려주지
자네우리를 패배시킨 장본인이라고들 해
양보는 패배와 달라요
우리의 패배는 자명한 일이었다 .
패배에 마비된거야 .
우린 패배할 수 없다 후퇴할 수도 없다
매일매일 형의 그놈의 패배주의와 소극성을 닮아가고 있는게 걔라고
패배를
자네가 패배했을 때 알아두면 좋다
패배자변명은 듣고 싶지 않아
이건 우리 전화 고객 목록이야 우리를 필요로 하는 패배자들이
이런 말할 시간이 없습니다 지미, 당신패배자예요
미국들이 패배하는 거네
차라리 그나마 괜찮은 패배자가 되겠어 난 정말 니콜렛을 사랑한단 말이야
좋은 사냥꾼이 이기죠. 실력없는 사냥꾼은 패배합니다 .