อาหารกลางวัน ภาษาเกาหลี

점심
(점심 อ่านว่า jeomsim)

อาหารกลางวัน ภาษาเกาหลี 점심
เวลารับประทานอาหารกลางวัน ภาษาเกาหลี 점심시간

ตัวอย่างประโยค 점심 ภาษาเกาหลี

점심 먹으러다가 어이없이 죽는거에요
아요 … 점심 … 당신함께
그럼 소화 잘 안돼요 내일 점심 같이 해요
척이 점심 먹고 있어 행동 개시 시간이야
얘들아, 점심 먹어라
점심도 수업연장이다
아니, 점심 값은 필요없어. 어제 점심 값이 남았거든 .
여러분이 점심을 먹고나면 바닥이 깨끗해져야 한다
점심시간서류철을 좀 만들어야는데
– 저하고 점심을요 ?
그쪽은 점심으로 스카치를 마셨군요
가서 점심이나시다
건강식이 없는거요. 이전에는 점심이 아니라 풀을 뜯어 먹었지
점심에 대해서 알고 싶어요 ?
세상에 – 내가 점심 가져왔어
밥을 많이어서 그럴 거야 점심 많이 먹었니 ?
아침과 점심 사이에 고르기 힘들면 …
– 점심 먹을 준비됐나 ?
점심 값 필요해 ?
점심 ?
그럼피리 부는 사나이‘ CEO는 점심 사먹을 형편도 못 되네요
으로 가는 길 여기에서 점심을 사고
지금 마이크가 점심을 먹고 와선 아프간에서 막 온
점심 먹으면서 얘기하세 식욕이 좋은가 모르겠군
고작 그게 점심이야, 사과 한 개 ?