เศษเต้าหู้ กากเต้าหู้ ภาษาเกาหลี

소한
(소한 อ่านว่า sohan)

เศษเต้าหู้ กากเต้าหู้ ภาษาเกาหลี 소한
อย่างน้อย อย่างน้อยที่สุด อย่างต่ำ ภาษาเกาหลี 최소한

ตัวอย่างประโยค 소한 ภาษาเกาหลี

나도 그렇거든요 최소한 전엔 그랬어요
고소한데요
굉장히 사소한 위반에요 어떻게든 처리할 수 있겠죠
남자갑자기 신문 구독을 취소한다 ?
우리 사이의 이 사소한 불화그저 어린애 같지 .
– 네 – 이런 사소한 걸 자꾸 잊게 되지 뭐니
최소한! – 난 여기결혼래요
최소한 네투는 이에는 이로 대항을 했지만
최소한으로 봐도요 .
최소한 공적인 데서 심하게 망신스러운 식으로 그러진 않았네
글쎄, 제가 최소한으로 할 수 있는 일인 걸요
최소한메시지지향하는 전달이어로요
그걸 찾으면 우린 최소한 5만 달러는 갖고 튈 수 있어
안타깝게도 자네에겐 친척이 없단 소리겠지. 최소한 가까운 친척은없어, 그럼 형이 줬단 거지 .
최소한 음악이라도 꺼줘 내가 싫어하는거 알잖아
최소한 150억 명이에요
최소한 50만 달러는 건질 수 있어
아이고 어쩌나 매년 가는 거 취소한 거잖아
출소한 거야 기쁘지만
사소한 데다 목숨을 걸드라고