การปฏิเสธ การไม่ยอมรับ การบอกปัด การไม่รับ ภาษาเกาหลี

거절
(거절 อ่านว่า geojeol)

การปฏิเสธ การไม่ยอมรับ การบอกปัด การไม่รับ ภาษาเกาหลี 거절

ตัวอย่างประโยค 거절 ภาษาเกาหลี

그래, 거절이 처음아니니까
더러 천만 달러를 거절하라고 설득할 때 말예요
난 피터 그레고리 때문에 천만 달러를 거절한 게 아녜요
자넨 ‘피리 부는 사나이‘를 지키려고 천만 달러를 거절했는데
– 그치만 거절할지도 … – 아니, 내가 협상해볼게
일본정부의사결정군사적 간섭을 하는건 거절합니다
프랭크가 거절해 프랭코가 설계다고 하긴지만
무시되고 거절당하게 되는 공포
그녀가 차한잔하자고 해서 거절을 못했어
몇 팀이 불렀지만 거절했지
이걸 거절하는 건 바보다고 느껴요
당신 때문에 거절한 거지
내가 거절했단 걸 너도 알아야겠
돈을 거절해서 스스로를 쏜 거예요 ?
당신한테 백만 달러가 확실한 거래를 내가 거절해도 괜찮아요 ?
여하튼, 너한테 제안일거리를 받아왔는데 네가 거절했으면 좋겠구나
그럼 정중히 거절하도록 하겠어
근데 왜 거절하라는 거야 ?
난 물러날래 거절할게
프랭크가 거절해 좀 실망스러웠어요
장담는데 제임스 프랭코를 거절할 수 있는 사람아무도 없어요
당신은 내가 한 번 구혼을 했다가 거절을 한
당신같이 갈 거에요. – 일언지하에 거절하겠어!
한번 나와 결혼자는 걸, 거절을 했었지요 .
란도 야구치가 베스트 초이스 거절할거야 ?