คุณหนู(ลูกสาวขุนนางที่ยังไม่แต่งงาน) ภาษาเกาหลี

아가씨
(아가씨 อ่านว่า agassi)

คุณหนู(ลูกสาวขุนนางที่ยังไม่แต่งงาน) ภาษาเกาหลี 아가씨

ตัวอย่างประโยค 아가씨 ภาษาเกาหลี

아가씨들, 대체 여기서 뭐하는거야 ?
셋은 아가씨들을 위해 말했을지도 모르지
– 이건 ‘영국 아가씨들’ 인데 이것도 야해 – 아, 괜찮습니다
내게 지시하는 건가, 아가씨 문서 따위는 쓰지 않아
진짜예요, 아라라는 멋진 아가씨예요
아가씨는 … ?
예쁜 아가씨들 다들 안녕세요 ?
우, 저 아가씨 좀 봐 저 아가씨 말야
기다려요! 아가씨는 누군데 막 들어오는 거예요 ?
잔돈으면 좀 줘요, 예쁜 아가씨 – 없어요
에이, 아가씨. 그렇게 매정하게 굴기에요 ?
진정해요, 아가씨
브루스 아가씨에게 총을 줘
오늘 저녁 젊은 아가씨가 총에 맞아 죽었어요 .
오, 감사합니다, 아가씨 .
그래, 아가씨, 여긴 다 됐어
그래 아가씨. 그래, 그래, 그래! 그래!
이젠 여기야, 아가씨 그래! 여기라구!
헤이, 아가씨! 그래, 뭘 기다리시나, 응 ?