ปกติ ทั่วไป ทั่ว ๆ ไป ภาษาเกาหลี

보통
(보통 อ่านว่า botong)

ปกติ ทั่วไป ทั่ว ๆ ไป ภาษาเกาหลี 보통
พัสดุภัณฑ์แบบธรรมดา ภาษาเกาหลี 보통 우편

ตัวอย่างประโยค 보통 ภาษาเกาหลี

글도 길고 싸거든요, 그리고 보통은 서로 죽이곤 하죠
가끔좋아하지만 보통은 기분상하곤 해
보통 방식우리 스타일이 아닌가봐요
스타일 말이예요. 보통 중간에 있었는데 말이예요 .
리스탈이 떠난 후 난 보통 4학년이 했을 만한 행동을 했다
사람혹시 콧노래 부르기 시작하면 쿡쿡 찌르면 된단다. 그럼 보통 멈추거든
보호 고등 변호사는 보통은 서두르지 않아. 그렇지 ?
하지만 대령을 보통 사람으로 보진 마쇼
학생 립스틱 발랐군요. 보통 안발랐잖아요 .
원자들은 보통 매일 똑같은 일정을 보내지
보통 얌전한편인데 …
보통, 난 시간을 잘 지키는 편이야
보통 의료 진단을 받은 후에
그래, 보통 그걸 쓰지
보통 그렇게 하니 ?
보통은 끔찍한 일이 벌어진다
보통 테크 업계여자가 2%잖아요
보통 몇 포인트를 내줄 뭔가는 아니
내가 제일 걱정되는 건 존이야. 그 부인이 보통 여자아니거든
그냥 보통 안경이
보통 사람들이좋아해 ?
유령들은 보통 한 곳에 집중적으로 나타나지만 이 유령은 여기저기 출장을 다녀. 봐봐
보통은 그렇지 않죠. 실례합니다 .
보통 사람들은 그렇게 생각 안하던데 / 다른 사람은 뭐라고는데 ?