การดูถูก การเหยียบย่ำ การดูถูกดูแคลน การลดตัว การถ่อมตัว ภาษาเกาหลี

비하
(비하 อ่านว่า biha)

การดูถูก การเหยียบย่ำ การดูถูกดูแคลน การลดตัว การถ่อมตัว ภาษาเกาหลี 비하
เทียบกับ ภาษาเกาหลี 에 비하면
เปรียบเทียบ เปรียบกัน ภาษาเกาหลี 비하다
เตรียมการ ภาษาเกาหลี 준비하다

ตัวอย่างประโยค 비하 ภาษาเกาหลี

전 차를 고치고 싶을 뿐이에요 정비하려고 경찰이 된 것도 아니고요
당신처럼 아름다운 여성자기를 비하 하는 게
불쌍한 자식.. 나에 비하면 서장귀부인이란 것을 놈은 몰랐다
그건 예술품에 만 달러를 허비하지 않을 때라고요
말다툼느라 시간엄청나게 허비하잖아
자기 비하가 아니에요 우린 서로 공통점이 없을 뿐이죠
그놈은 미쳤어요, 언제나 우릴 뒷전으로 만들죠. 경위시간을 낭비하게 만들고 있어요 그 모든 시간을요 .
라틴 아메리카를 비하하는 게 아니정말 그곳 땅이 패여 있어요
다음 장면에서 대니는 물을 또 낭비하죠
그러다 ‘엑소시스트’ 를 다시는데영화에 비하면 우리 대본
네, 아카데미 협회에 로비하느라 돈을 다 써버렸죠
야마오카 통합방위지휘관 1차 아니 뚫리면 2차까지 대비하는 작전을 세울수 밖에 없겠군
거기 뚱보, 시간 낭비하기 싫군
엄청난 돈을 낭비하며
당신네들은 항상 싸우면서 시간을 낭비하는 거에요 ?
하네다공항만약에 대비하여 전편 결항 시켜
충돌한다! – 충격에 대비하라!
62년 10월 침공 준비하다
스님 비하발언이야 .
소매에서 나오는 마술에 대비하라구, 응 ?