สมัยก่อน เมื่อก่อน สมัยโบราณ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กาลครั้ง ภาษาเกาหลี

옛날
(옛날 อ่านว่า yesnal)

สมัยก่อน เมื่อก่อน สมัยโบราณ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กาลครั้ง ภาษาเกาหลี 옛날
เรื่องเล่าเก่าแก่ ภาษาเกาหลี 옛날이야기

ตัวอย่างประโยค 옛날 ภาษาเกาหลี

옛날에 엄마결혼식얘기 해줬는데 삼촌이 …
그게 옛날 이야기의 끝이야
취업대란 세대잖아. 그 옛날 ‘잃어버린 세대*’ 때처럼. ( 1차 세계대전 무렵 환멸에 빠진 신세대들. :역자 )
옛날 팬텀의 마지막 피해자예요
오디오가능한 옛날 저장소 꺼였거든
옛날 옛적
옛날에 했던 것처럼 빠르고 은밀하게요
옛날 밴드가 뭐라겠어요 ?
옛날 호러 영화 좋아하고 기타연주
옛날이 그리워 ?
정말 미안해요. 옛날 버릇이 나왔네요 .
옛날 생각 나네
지도를 봐야겠군. 옛날 것부터 최신까지 전부 다 / – 네
동네는 옛날 역이랑 최근에 생긴 역이 온통 뒤섞여 있어
그건 엄청 옛날 일이에요. 지금그냥 좋은 친구고요
– 옛날 상관이야
거기 그렇게 앉아 있으니 꼭 옛날로 돌아간 것 같구나
옛날 친구들은 조금씩 멀어져 가는거지
옛날 것들은 사라져야 해
아주 까마득한 옛날 같아
– 옛날 이야기지 – 뭐 … 옛날을 위해 달아볼까
우울한 옛날 얘기
옛날 인디언 속담에 …