หัวหน้าผู้บัญชาการ จุดยืน การยืนหยัด ตัวแทนนักกีฬา ภาษาเกาหลี

주장
(주장 อ่านว่า jujang)

หัวหน้าผู้บัญชาการ จุดยืน การยืนหยัด ตัวแทนนักกีฬา ภาษาเกาหลี 주장

ตัวอย่างประโยค 주장 ภาษาเกาหลี

전복을 주장했습니까 ?
형님강력히 주장하는게 알고보니까사람오래전부터 알던 사이더라
의로운 전쟁단서 조항을 주장했지
캐비어랑 필레 미뇽’으로 네 주장은 확실히잖아
피해자 주장대로상황을 만들고 가네코 씨 주장과 맞춰서
그래서, 내 동생 녀석장모님과 제가 사업을 해야한다고 강하게 주장하는 거군요
항상 세상을 더 나은 곳으로 만든다고 주장하는 것도 말야
정직사람이 그의 주장을 세웠어
그래 그게 그녀가 주장하는바지 나원참
브리지로 와야 한다고 주장하시는 환자여기 한 분 계십니다 .
아니 고지라의 공격핵무기사용해야한다고 주장하고 있어
여기 주인이자 총주장장이 3명의 여자아이가 있구요, 그래서. .
– 제 주장을 실현시켜줄 스폰서필요어요
그들은 그 주장이 위협스럽다고 해요 하지만 아주 설득력어요
이론 상으론 검찰 측 주장의 약점지적기만 해도 충분하지만
그런 걸로 재판관이 고민하면 증거가 없어도 검찰의 주장만 중시하다
취조위법성 부분변론을 통해 주장해 주세요
당신진범이라고 주장하는 왼편의 남자어느 정도 밀착돼 있었나요 ?
[ 제 11회 공판 ] 피고인 주장은 기록하지 않았으며
피고인이 주장하듯이
잡힌 손을 뒤로 빼는 것은 불가능하다고 주장했으나
손이 뒤로 빠져나갔음을 전제로피고인의 주장은
따라서 이 주장은