คริสต์มาส วันคริสต์มาส วันประสูติของพระเยซู ภาษาเกาหลี

크리스마스
(크리스마스 อ่านว่า keuliseumaseu)

คริสต์มาส วันคริสต์มาส วันประสูติของพระเยซู ภาษาเกาหลี 크리스마스

ตัวอย่างประโยค 크리스마스 ภาษาเกาหลี

크리스마스때 집에 왔는데, 어떤이랑 같이는걸 봤어
아마 당신저희집 크리스마스 저녁을 상상하실 수 있을 겁니다. / 예
아, 말 그대로 크리스마스라는 거였구나. 내가 말한 대로 총 가져왔지 ?
으로 가서 어머니같이 크리스마스를 보낼 예정이야
크리스마스 선물
크리스마스 선물로 뭘 줄 생각이지, 홈즈 씨 ?
얘야, 저번 크리스마스때 엄마랑 싸운것 때문에 그러니
오, 하느님. 아직도 2시밖에 안 됐다니. 한 일주일 동안 크리스마스였던 것 같은데
크리스마스에 이런 적 없잖아요
크리스마스가 좋긴 하네요
– 메리 크리스마스 ?
– 형은 크리스마스 증오잖아
– 크리스마스잖아! – 응, 나도 엄청 흥분
크리스마스에 네 부모님초대받아 오는데 왜 총을 가져왔겠어 ?
오, 이건 크리스마스같아요. 허드슨 부인오늘을 테니 밥 좀 남겨줘요 .
크리스마스 저녁상상할 수 있을 겁니다. 네. .
크리스마스 카드절대 안보내고 양파는 안 먹기로 했지
얼굴은 크리스마스에 집에 갈 사람처럼이지는 않는데이야
냐면 나는 진짜 크리스마스에 집에 가서 어머니함께 시간을 보낼 거거든
크리스마스를 어머니함께
안녕, 친구들, 우린 지금 크리스마스파티중이에요, 홀리하고 벤이네요
자, 크리스마스 키스좀 해보라구
좋아.. 예 ~ 메리크리스마스
크리스마스!
한번터키에서 크리스마스를 지내보고 싶었지. .