พลังงาน พลัง ภาษาเกาหลี

에너지
(에너지 อ่านว่า eneoji)

พลังงาน พลัง ภาษาเกาหลี 에너지
แหล่งพลังงาน ภาษาเกาหลี 에너지원

ตัวอย่างประโยค 에너지 ภาษาเกาหลี

우크라이나 에너지부 총회의 보쉬코드입니다 .
집에 여자들이이상하군 아주 묘한 에너지가 흘러
에너지가 금융 수단으로 탈바꿈
넘치는 에너지라는게, 여전히 변하질 않아요
위로 올라갈 때 에너지를 하나낭비 안 하죠
구소련의 원자력 에너지개발에 관한 문서
아주 좁은 범위충격이 몰리기 때문에 운동 에너지의 전달전혀거나 극소량에요
변신에는 특히 인간변신에 필요한 에너지의
에너지 시장의 탈규제를 염두에 뒀죠
새 에너지산업 규제완화 안을 뒤지며
연방에너지규제위원회 ( FERC ) 는
에너지와 열정가득합니다
에너지가 늘 넘쳐요, 한참 그럴때잖아요
에너지 실험이 몇 가지 있었는데…… .
균형이루는 에너지야
에너지
자리에 앉아 에너지를 아끼죠
에너지를 아껴야 합니다 난 지금하고어요
흥분감. 에너지. 너가 커플일 때는 못 느꼈을 기분이지 .
유리가 없군요. – 에너지장입니다 .
타치카와 자원에너지청 원자력정책 과장 별거 아닐수도 있는 질문인데 놈의 에너지원은 뭐지 ?
확실히 신체활동 에너지를 빼고 기초대사량만 계산해도
엄청나게 많은 에너지량이 필요합니다
그렇게나 많은 에너지